CHEMIA FIZYCZNA 1, sem. 3
kierunek - TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

 


 

W załączonym pliku znajduje się podsumowanie punktacji za ćwiczenia audytoryjne z ChF 1 (kolumny AU i AV). Proszę sprawdzić i zasygnalizować ewentualne nieścisłości.   

 


 

1.      Wykłady

2.      Pytania egzaminacyjne

3.      Ćwiczenia audytoryjne

4.      Tablice termodynamiczne

5.      Kalendarium kolokwiów i egzaminów

6.      Regulamin zaliczania

7.      Zasady zaliczania Chemii fizycznej 1 i 2 przez osoby powtarzające przedmioty: Termodynamika techniczna i chemiczna (3 sem.) oraz Chemia fizyczna (4 sem.)

8.      Aleja Zasłużonych

9.      Konsultacje – sem. letni 2017/18:

środa

12:15-14:00

148, Gm. Chemii

 

Wszelkie pytania, propozycje itd. proszę przesyłać pod adres: wyślij list


Wykłady

 

 

Plan wykładów

 

Wstęp

A. Podstawowe pojęcia termodynamiki

B. I zasada termodynamiki

C. Podstawy termochemii

tekst wykładów A-C   uzupełnienia A-C

D. II zasada termodynamiki

E. Konsekwencje zasad termodynamiki

tekst wykładów D,E   uzupełnienia D,E

F. Właściwości cieczy i gazów

F.1. Oddziaływania międzycząsteczkowe

F.2. Równania stanu – wyjście poza równanie stanu gazu doskonałego

F.3. Właściwości stanu ciekłego

F.4. Specyficzne właściwości elektrolitów

tekst wykładów F   uzupełnienia F

G. Termodynamiczny opis mieszanin

tekst wykładów G   uzupełnienia G

H. Równowagi fazowe

H.1. Równowagi fazowe dla substancji czystych

H.2. Równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych

H.3. Równowaga ciecz-ciecz w układach dwuskładnikowych

H.4. Równowaga ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych

H.5. Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych

H.6. Równowagi z udziałem fazy powierzchniowej

H.7. Równowaga osmotyczna

tekst wykładów H   uzupełnienia H

I.  Termodynamika układów reagujących

I.1. Podstawy

I.2. Reakcje w układach heterofazowych

I.3. Reakcje jonowe w roztworach.

I.4. Reakcje chemiczne z pracą elektryczną

I.5. Układy z wieloma reakcjami chemicznymi

tekst wykładów I   uzupełnienia I

 

 

Prezentacje z wykładów

 

1.      Wykłady 1-3 (4,11,18.10.2017)

2.      Wykłady 4-7 (25.10, 8,15,22.11.2017)

3.      Wykłady 8-10 (29.11, 6,13.12.2017)

4.      Wykłady 11,12 (20.12,2017, 3.01.2018)

5.      Wykłady 13,14 (10,17.01.2018)

6.      Wykład 15 (24.01.2018)

 


Ćwiczenia audytoryjne

 

1.      Program ćwiczeń

2.      Prowadzący zajęcia

3.      Obowiązkowe zadania domowe

4.      Kolokwium 1

a.       Zadania treningowe

b.      Rozwiązania niektórych zadań treningowych

5.      Kolokwium 2

a.       Zadania treningowe

b.      Rozwiązania niektórych zadań treningowych

6.      Kolokwia z lat ubiegłych (Chemia fizyczna 1)

7.      Kolokwia z lat ubiegłych (Termodynamika techniczna i chemiczna)

8.      Szczegółowe rozwiązania poprzednich kolokwiów (Chemia fizyczna 1/ Termodynamika techniczna i chemiczna)

 


Program ćwiczeń

 


nr

 

Materiały obowiązkowe dla studentów*

1                     

Obliczenia termochemiczne (1).

1.      Standardowa entalpia i energia wewnętrzna w dowolnej temperaturze z wykorzystaniem standardowych entalpii tworzenia.

W_B.3, 5, 6 (Wykłady)

U_C.1-4 (Uzupełnienia)

2                     

Obliczenia termochemiczne (2).

1.      Obliczanie efektów cieplnych rzeczywistych procesów chemicznych (reagenty w stosunkach niestechiometrycznych, zmiana temperatury w trakcie procesu).

2.      Przemiany adiabatyczne – obliczanie temperatury końcowej procesu.

3.      Przybliżone obliczanie efektów cieplnych – metoda średniej termochemicznej energii wiązań.

W_C.3

U_C.5-9

3                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian gazu doskonałego (1).

W_E.7-9

4                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian gazu doskonałego (2).

 

5                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian faz skondensowanych.

W_F.3.1

6                     

Przemiany gazu rzeczywistego.

1.      Obliczenia dla gazów opisywanych równaniem wirialnym obciętym do drugiego współczynnika.

2.      Obliczenia dla gazów opisywanych równaniem van der Waalsa.

W_F.2.1,3

7                     

Równowagi fazowe substancji czystej.

1.      Równowaga ciecz-para i zależność entalpii parowania od temperatury.

2.      Równowaga ciecz - ciało-stałe i ciało stałe-ciało stałe.

3.      Równowaga ciało stałe – para.

W_H.1

 

Kolokwium 1

 

8                     

Równowagi fazowe w mieszaninach (1).

1.      Obliczanie: składu współistniejących faz oraz prężności pary nasyconej/ temperatury wrzenia w doskonałych układach dwuskładnikowych.

2.      Obliczanie:  rozpuszczalności substancji stałych w ciekłych rozpuszczalnikach/  temperatury rozpuszczalności w doskonałych układach dwuskładnikowych.

W_H.2.3,4

W_H.4.1,3,4

9                     

Równowagi fazowe w mieszaninach (2).

1.      Szacowanie parametrów równowag fazowych dla układów niedoskonałych na podstawie modelu Scatcharda-Hildebranda.

W_G.9

U_G.5

10                 

Równowagi chemiczne pomiędzy reagentami gazowymi (1)

1.      Obliczanie składu równowagowego dla reakcji z udziałem reagentów gazowych, w warunkach (p,T = const), (V,T = const) i (const= 0).

2.      Określanie kierunku zachodzenia reakcji.

W_C.3

W_I.1.3,5,6

11                 

Równowagi chemiczne pomiędzy reagentami gazowymi (2)

 

12                 

Równowagi fazowe w reakcjach heterofazowych

Obliczanie składu równowagowego dla reakcji z udziałem czystych faz skondensowanych i jednego reagenta gazowego, w warunkach (p,T = const) i (V,T = const).

W_I.2.1

13                 

Równowagi chemiczne z reakcjami jonowymi

W_I.3.2

14                 

Ogniwa elektrochemiczne

W_I.4.1-5

15                 

Kolokwium 2

 

 

*Do przeczytania przed zajęciami, ale w ostateczności można zaraz „po”. Żeby wszystko dobrze zrozumieć.


 


Prowadzący zajęcia

 

Grupa

Kiedy

Kto

1

piątek 12-14

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

2

piątek 10-12

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

3

czwartek 13-15

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

4

wtorek 10-12

Tomasz Kliś, ktom@ch.pw.edu.pl

5

wtorek 10-12

Marek Królikowski, mkrolikowski@ch.pw.edu.pl

6

wtorek 10-12

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

7

piątek 15-17

Tomasz Kliś, ktom@ch.pw.edu.pl

 


 

Obowiązkowe zadania domowe

 

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest poprawne (w granicach założonej tolerancji) rozwiązanie kilku prostych zadań. Musi to być zrobione do godz. 24:00 w dniu poprzedzającym dzień kolokwialny. Sprawdzanie poprawności będzie odbywać się drogą internetową. Każdy student ma dostęp do aplikacji poprzez login (inicjał imienia + nazwisko, małymi literami, np. dla Zuzanny Kowalskiej będzie to „zkowalska”) oraz hasło=numer albumu. Logowanie na stronie http://kpaduszynski.ch.pw.edu.pl/eskimos/chf1/.

W przypadku wystąpienia trudności technicznych w działaniu aplikacji, dopuszcza się możliwość zaliczania zadań domowych w tradycyjny sposób.


Kalendarium kolokwiów i egzaminów

 

Terminy kolokwiów z ćwiczeń rachunkowych w semestrze zimowym 2017/18

  1.  

1/1

30.11

18-20

  1.  

1/2

7.12

18-20

  1.  

2/1

23.01

16-18

  1.  

2/2

26.01

17-19

Wszystkie kolokwia będą odbywać się w AZ i 350AB.

 

Terminy egzaminów pisemnych z chemii fizycznej w roku akademickim 2017/18

  1.  

2.02

piątek

8:15-10:00

AZ, 350ab

  1.  

8.02

czwartek

8:15-10:00

AZ, 350ab

  1.  

6.03

wtorek

16:15-18:00

AZ, 350ab

  1.  

27.06

środa

8:15-10:00

A. Czochralskiego, A. Śr.

  1.  

10.09

poniedziałek

12:15-14:00

AZ


 

Zasady zaliczania Chemii fizycznej 1 i 2 przez osoby powtarzające przedmioty: Termodynamika techniczna i chemiczna (3 sem.) oraz Chemia fizyczna (4 sem.)

 

 

W związku ze zmianami programowymi, zaliczanie przez osoby, które studiowały według starego programu, a nie zaliczyły któregokolwiek ze wspomnianych przedmiotów, będzie odbywało się na podstawie poniższych reguł.

 

·        Dotychczasowy dorobek ćwiczeniowy (punkty, zaliczenie) będzie uwzględniany w ocenie zintegrowanej jedynie w przypadku zdawania egzaminu według starego programu.

·        Nie będzie ćwiczeń rachunkowych prowadzonych według starego programu.

·        Studenci, którzy nie zaliczyli Termodynamiki (sem. 3) mają do wyboru: (i) zdawać egzamin według starego programu, wykorzystując zdobyte wcześniej punkty za ćwiczenia, albo (ii) poprawiać ćwiczenia i zdawać egzamin według nowego programu. Uczestnictwo w „nowych” ćwiczeniach nie zamyka możliwości powrotu do starego trybu.

·        Studenci, którzy nie zaliczyli Chemii fizycznej (sem. 4) a mają zaliczone ćwiczenia, zdają egzamin według starego programu.

·        Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń z Chemii fizycznej (sem. 4), realizują nowy program (ćwiczenia i egzamin).

·        W sesjach egzaminacyjnych będą organizowane egzaminy sprawdzające wiedzę ze starego programu. Warunkiem dopuszczenia jest wcześniejsze (tj. do sem. 2015/16 włącznie) zaliczenie ćwiczeń (Chemia fizyczna) lub posiadanie punktacji pozwalającej na zaliczenie przedmiotu (Termodynamika, tutaj decyzja należy do studenta). Ocena zintegrowana będzie liczona według dotychczasowych zasad, tj. jako średnia arytmetyczna punktacji/ ocen z ćwiczeń i egzaminu.

 


 

Aleja Zasłużonych

 

W roku akademickim 2016/17, najlepsze wyniki z Chemii Fizycznej 1 osiągnęli:

 

 

 

Punktacja / 100

1

Bartłomiej BANAŚ

94,52

2

Jakub BRZEŚKIEWICZ

84,15

3

Marcin SZTYLKO

82,01

 

Zwycięzca, p. Bartłomiej Banaś, otrzymał pamiątkowy, złoty medal.