CHEMIA FIZYCZNA 1, sem. 3
kierunek - TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 


 Wyniki egzaminu pisemnego (2) z 8.02.2018.   

Ustny – 8.02., p. 148, od godz. 12:00. Proszę zgłaszać reklamacje mailowo albo osobiście. Jutro (piątek) będę w pracy koło 10 i od tej godziny mogę przyjmować reklamacje. 

 

Krótki komentarz do zadań egzaminacyjnych.

 

1. Zad. 6. Siła to minus pochodna potencjału po odległości. Należało więc zróżniczkować po r  i podstawić. Siła wynosiła 0, ale nie dlatego, że cząsteczki były daleko od siebie. Bo nie były! Podana odległość odnosi się do minimum potencjału, a więc takiego miejsca, w którym siły przyciągające i odpychające równoważą się.

2. Tutaj są rozwiązania zadań – 9 i 10.


 

W załączonym pliku znajduje się podsumowanie punktacji za ćwiczenia audytoryjne z ChF 1 (kolumny AU i AV). Proszę sprawdzić i zasygnalizować ewentualne nieścisłości.   

 


Egzamin z Chemii Fizycznej 1!

Bardzo proszę o wpisywanie się na listy egzaminacyjne. Są wywieszone koło sali 29 (klatka schodowa na poziomie „0”, bez szatni, zejście po schodach na sam dół).

 


 

1.      Wykłady

2.      Pytania egzaminacyjne

3.      Ćwiczenia audytoryjne

4.      Tablice termodynamiczne

5.      Kalendarium kolokwiów i egzaminów

6.      Regulamin zaliczania

7.      Zasady zaliczania Chemii fizycznej 1 i 2 przez osoby powtarzające przedmioty: Termodynamika techniczna i chemiczna (3 sem.) oraz Chemia fizyczna (4 sem.)

8.      Aleja Zasłużonych

9.      Konsultacje – sem. letni 2017/18:

środa

12:15-14:00

148, Gm. Chemii

 

Wszelkie pytania, propozycje itd. proszę przesyłać pod adres: wyślij list


Wykłady

 

 

Plan wykładów

 

Wstęp

A. Podstawowe pojęcia termodynamiki

B. I zasada termodynamiki

C. Podstawy termochemii

tekst wykładów A-C    uzupełnienia A-C

D. II zasada termodynamiki

E. Konsekwencje zasad termodynamiki

tekst wykładów D,E    uzupełnienia D,E

F. Właściwości cieczy i gazów

F.1. Oddziaływania międzycząsteczkowe

F.2. Równania stanu – wyjście poza równanie stanu gazu doskonałego

F.3. Właściwości stanu ciekłego

F.4. Specyficzne właściwości elektrolitów

tekst wykładów F   uzupełnienia F

G. Termodynamiczny opis mieszanin

tekst wykładów G   uzupełnienia G

H. Równowagi fazowe

H.1. Równowagi fazowe dla substancji czystych

H.2. Równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych

H.3. Równowaga ciecz-ciecz w układach dwuskładnikowych

H.4. Równowaga ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych

H.5. Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych

H.6. Równowagi z udziałem fazy powierzchniowej

H.7. Równowaga osmotyczna

tekst wykładów H   uzupełnienia H

I.  Termodynamika układów reagujących

I.1. Podstawy

I.2. Reakcje w układach heterofazowych

I.3. Reakcje jonowe w roztworach.

I.4. Reakcje chemiczne z pracą elektryczną

I.5. Układy z wieloma reakcjami chemicznymi

tekst wykładów I   uzupełnienia I

 

 

Prezentacje z wykładów

 

1.      Wykłady 1-3 (4,11,18.10.2017)

2.      Wykłady 4-7 (25.10, 8,15,22.11.2017)

3.      Wykłady 8-10 (29.11, 6,13.12.2017)

4.      Wykłady 11,12 (20.12,2017, 3.01.2018)

5.      Wykłady 13,14 (10,17.01.2018)

6.      Wykład 15 (24.01.2018)

 


Ćwiczenia audytoryjne

 

1.      Program ćwiczeń

2.      Prowadzący zajęcia

3.      Obowiązkowe zadania domowe

4.      Kolokwium 1

a.       Zadania treningowe

b.      Rozwiązania niektórych zadań treningowych

5.      Kolokwium 2

a.       Zadania treningowe

b.      Rozwiązania niektórych zadań treningowych

6.      Kolokwia z lat ubiegłych (Chemia fizyczna 1)

7.      Kolokwia z lat ubiegłych (Termodynamika techniczna i chemiczna)

8.      Szczegółowe rozwiązania poprzednich kolokwiów (Chemia fizyczna 1/ Termodynamika techniczna i chemiczna)

 


Program ćwiczeń

 


nr

 

Materiały obowiązkowe dla studentów*

1                     

Obliczenia termochemiczne (1).

1.      Standardowa entalpia i energia wewnętrzna w dowolnej temperaturze z wykorzystaniem standardowych entalpii tworzenia.

W_B.3, 5, 6 (Wykłady)

U_C.1-4 (Uzupełnienia)

2                     

Obliczenia termochemiczne (2).

1.      Obliczanie efektów cieplnych rzeczywistych procesów chemicznych (reagenty w stosunkach niestechiometrycznych, zmiana temperatury w trakcie procesu).

2.      Przemiany adiabatyczne – obliczanie temperatury końcowej procesu.

3.      Przybliżone obliczanie efektów cieplnych – metoda średniej termochemicznej energii wiązań.

W_C.3

U_C.5-9

3                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian gazu doskonałego (1).

W_E.7-9

4                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian gazu doskonałego (2).

 

5                     

Obliczenia zmian funkcji termodynamicznych, pracy i efektu cieplnego dla przemian faz skondensowanych.

W_F.3.1

6                     

Przemiany gazu rzeczywistego.

1.      Obliczenia dla gazów opisywanych równaniem wirialnym obciętym do drugiego współczynnika.

2.      Obliczenia dla gazów opisywanych równaniem van der Waalsa.

W_F.2.1,3

7                     

Równowagi fazowe substancji czystej.

1.      Równowaga ciecz-para i zależność entalpii parowania od temperatury.

2.      Równowaga ciecz - ciało-stałe i ciało stałe-ciało stałe.

3.      Równowaga ciało stałe – para.

W_H.1

 

Kolokwium 1

 

8                     

Równowagi fazowe w mieszaninach (1).

1.      Obliczanie: składu współistniejących faz oraz prężności pary nasyconej/ temperatury wrzenia w doskonałych układach dwuskładnikowych.

2.      Obliczanie:  rozpuszczalności substancji stałych w ciekłych rozpuszczalnikach/  temperatury rozpuszczalności w doskonałych układach dwuskładnikowych.

W_H.2.3,4

W_H.4.1,3,4

9                     

Równowagi fazowe w mieszaninach (2).

1.      Szacowanie parametrów równowag fazowych dla układów niedoskonałych na podstawie modelu Scatcharda-Hildebranda.

W_G.9

U_G.5

10                 

Równowagi chemiczne pomiędzy reagentami gazowymi (1)

1.      Obliczanie składu równowagowego dla reakcji z udziałem reagentów gazowych, w warunkach (p,T = const), (V,T = const) i (const= 0).

2.      Określanie kierunku zachodzenia reakcji.

W_C.3

W_I.1.3,5,6

11                 

Równowagi chemiczne pomiędzy reagentami gazowymi (2)

 

12                 

Równowagi fazowe w reakcjach heterofazowych

Obliczanie składu równowagowego dla reakcji z udziałem czystych faz skondensowanych i jednego reagenta gazowego, w warunkach (p,T = const) i (V,T = const).

W_I.2.1

13                 

Równowagi chemiczne z reakcjami jonowymi

W_I.3.2

14                 

Ogniwa elektrochemiczne

W_I.4.1-5

15                 

Kolokwium 2

 

 

*Do przeczytania przed zajęciami, ale w ostateczności można zaraz „po”. Żeby wszystko dobrze zrozumieć.


 


Prowadzący zajęcia

 

Grupa

Kiedy

Kto

1

piątek 12-14

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

2

piątek 10-12

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

3

czwartek 13-15

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

4

wtorek 10-12

Tomasz Kliś, ktom@ch.pw.edu.pl

5

wtorek 10-12

Marek Królikowski, mkrolikowski@ch.pw.edu.pl

6

wtorek 10-12

Tadeusz Hofman, hof@ch.pw.edu.pl

7

piątek 15-17

Tomasz Kliś, ktom@ch.pw.edu.pl

 


 

Obowiązkowe zadania domowe

 

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest poprawne (w granicach założonej tolerancji) rozwiązanie kilku prostych zadań. Musi to być zrobione do godz. 24:00 w dniu poprzedzającym dzień kolokwialny. Sprawdzanie poprawności będzie odbywać się drogą internetową. Każdy student ma dostęp do aplikacji poprzez login (inicjał imienia + nazwisko, małymi literami, np. dla Zuzanny Kowalskiej będzie to „zkowalska”) oraz hasło=numer albumu. Logowanie na stronie http://kpaduszynski.ch.pw.edu.pl/eskimos/chf1/.

W przypadku wystąpienia trudności technicznych w działaniu aplikacji, dopuszcza się możliwość zaliczania zadań domowych w tradycyjny sposób.


Kalendarium kolokwiów i egzaminów

 

Terminy kolokwiów z ćwiczeń rachunkowych w semestrze zimowym 2017/18

  1.  

1/1

30.11

18-20

  1.  

1/2

7.12

18-20

  1.  

2/1

23.01

16-18

  1.  

2/2

26.01

17-19

Wszystkie kolokwia będą odbywać się w AZ i 350AB.

 

Terminy egzaminów pisemnych z chemii fizycznej w roku akademickim 2017/18

  1.  

2.02

piątek

8:15-10:00

AZ, 350ab

  1.  

8.02

czwartek

8:15-10:00

AZ, 350ab

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 


 

Zasady zaliczania Chemii fizycznej 1 i 2 przez osoby powtarzające przedmioty: Termodynamika techniczna i chemiczna (3 sem.) oraz Chemia fizyczna (4 sem.)

 

 

W związku ze zmianami programowymi, zaliczanie przez osoby, które studiowały według starego programu, a nie zaliczyły któregokolwiek ze wspomnianych przedmiotów, będzie odbywało się na podstawie poniższych reguł.

 

·         Dotychczasowy dorobek ćwiczeniowy (punkty, zaliczenie) będzie uwzględniany w ocenie zintegrowanej jedynie w przypadku zdawania egzaminu według starego programu.

·         Nie będzie ćwiczeń rachunkowych prowadzonych według starego programu.

·         Studenci, którzy nie zaliczyli Termodynamiki (sem. 3) mają do wyboru: (i) zdawać egzamin według starego programu, wykorzystując zdobyte wcześniej punkty za ćwiczenia, albo (ii) poprawiać ćwiczenia i zdawać egzamin według nowego programu. Uczestnictwo w „nowych” ćwiczeniach nie zamyka możliwości powrotu do starego trybu.

·         Studenci, którzy nie zaliczyli Chemii fizycznej (sem. 4) a mają zaliczone ćwiczenia, zdają egzamin według starego programu.

·         Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń z Chemii fizycznej (sem. 4), realizują nowy program (ćwiczenia i egzamin).

·         W sesjach egzaminacyjnych będą organizowane egzaminy sprawdzające wiedzę ze starego programu. Warunkiem dopuszczenia jest wcześniejsze (tj. do sem. 2015/16 włącznie) zaliczenie ćwiczeń (Chemia fizyczna) lub posiadanie punktacji pozwalającej na zaliczenie przedmiotu (Termodynamika, tutaj decyzja należy do studenta). Ocena zintegrowana będzie liczona według dotychczasowych zasad, tj. jako średnia arytmetyczna punktacji/ ocen z ćwiczeń i egzaminu.

 


 

Aleja Zasłużonych

 

W roku akademickim 2016/17, najlepsze wyniki z Chemii Fizycznej 1 osiągnęli:

 

 

 

Punktacja / 100

1

Bartłomiej BANAŚ

94,52

2

Jakub BRZEŚKIEWICZ

84,15

3

Marcin SZTYLKO

82,01

 

Zwycięzca, p. Bartłomiej Banaś, otrzymał pamiątkowy, złoty medal.